Importy číselníků a počátečních stavů

Před zahájením používání APLEX ERP je nutné naplnit číselníky:

Nejprve je nutné naplnit číselník Produktů a číselník Adresář firem.

Následně je pak teprve možné importovat počáteční stavy skladů, pohledávek u zákazníků (saldo faktur vydaných) a závazků vůči dodavatelům (saldo faktur přijatých).

Naplnění číselníků lze provést ručně nebo prostřednictvím importních souborů z excelu.

Import Adresář firem #

Ve Správci je k dispozici funkce Import počátečních stavů.

1. Vyberte umístění souboru

2. Spusťte Importovat adresář

3. Po úspěšném dokončení importu se objeví v protokolu “OK”.

Soubor lze spustit vícekrát pro aktualizaci údajů.

Vzor importního souboru je k dispozici ke stažení na tomto odkazu.

V případě potřeby použít vlastní soubor je nutné pojmenovat záložku souboru excelu s daty “Firmy”. Následně je možné v libovolném pořadí pojmenovat sloupce:

“ICO”: IČO povinný sloupe – musí být unikátní údaj

“NAZEV”: název firmy

“NAZEV2”: alternativní název firmy

“OBEC”: obec

“ZEME”: země ve formátu kódu země např. CZ (údaj je důležitý pro správné zařazení dodávek např. do EU a správné sazby DPH)

“ULICE”: ulice

“PSC”: PSČ

“DIC”: DIČ

“TELEFON”: Telefon

“EMAIL”: E-mail

“ID”: Cizí ID slouží zejména u zahraničních firem, kde není vyplněno IČO – jak další klíč pro import bankovních účtů

Import bankovních účtů #

Import bankovních účtů musí být na záložce se jménem “BU”, sloupce ID nebo ICO musí být, vždy alespoň jeden údaj vyplněn pro správné spárování s konkrétní firmou v číselníku.

“ID”: Cizí ID pro spárování zahraničních firem, kde není vyplněno IČO

“ICO”: IČO – pro spárování s firmou

“UCET”: číslo účtu

“BANKA”: název banky

“BIC”:

“IBAN”:

“MENA”:

“ZVEREJNEN”:

Import počátečních stavu zásob #

Ve Správci je k dispozici funkce Import počátečních stavů. Tato funkce umí zároveň i založit karty produktů pokud nexistují, proto je možné vyplnit i další vlastnosti produktů než jen jejich počáteční stav.

1. Vyberte umístění souboru

2. Případně vyberte Datum příjmů a řadu do které se má importovat.

3. Spusťte Importovat Produkty.

4. Po úspěšném dokončení importu se objeví v protokolu “OK”.

Soubor lze spustit vícekrát POZOR nedochází k aktualizaci údajů, ale k zápisu další údajů do dalšího dokladu v pořadí.

Vzor importního souboru je k dispozici ke stažení na tomto odkazu.

V případě potřeby použít vlastní soubor je nutné pojmenovat záložku souboru excelu s daty “Firmy”. Následně je možné v libovolném pořadí pojmenovat sloupce:

“KOD”: Kód produktu povinný sloupec – musí být unikátní údaj

“NAZEV”: Název produktu

“NAZEV2”: Druhý názve produktu

“MS”: Materiálová skupina

“JEDNOTKA”: Jednotka

“EAN”: standardizovaný čárový kód

“TYP”: Typ

“KN”: Kombinovaná nomenklatura pro intrastat

“SAZBADPH”: Sazba DPH

“TRZBOVYUCET”: Tržbový účet – vyplňuje se jen v případě pokud, konkrétní produkt je cílem zaúčtovat na jiný účet než je uvedený v materiálové skupině.

“ZEMEPUVODU”: Země původu produktu důležitý údaj pro intrastat

“ZUSTATEKMN”: Zůstatek množství povinný sloupec

“VAHAKG”: Váha v kg důležitý údaj pro intrastat

“ZUSTATEKCENA”: Zůstatková jednotková cena povinný sloupec

“SKLAD”: Kód skladu na který má být naskladněno povinný sloupec

“CENA_A”: Prodejní cena pro ceník A – zaktualizuje nebo vytvoří cenu v tomto ceníku

“CENA_B”: Prodejní cena pro ceník B- za podtržítkem lze ceník měnit

Import počátečních stavů účtů #

Ve Správci je k dispozici funkce Import počátečních stavů. Tato funkce umí vytvořit Obecný účetní doklad v modulu Účetnictví – Kniha obecné doklady s počátečními stavy rozvahových účtů a zároveň umí vytvořit saldokontní položky k těmto účtům.

1. Vyberte umístění souboru

2. Spusťte Import počátečních stavů účtů.

3. Po úspěšném dokončení importu se objeví v protokolu “OK”.

Vzor importního souboru je k dispozici ke stažení na tomto odkazu.

Po úspěšném importu se vytvoří v modulu Účetnictví v knize Obecné doklady – Obecný doklad s počátečními stavy.

Soubor lze spustit vícekrát POZOR nedochází k aktualizaci údajů, ale k zápisu další údajů do dalšího dokladu v pořadí, proto je vždy vhodné si zkontrolovat importované stavy i na operativní evidenci.

Doporučené kontroly a postup po provedeném importu:

  1. Do knihy majetku navést majetek, aby odpovídal počátečnímu stavu. Viz odkaz.
  2. Po importu nebe ruční zavedením zkontrolovat, že se rovná stav zásob v účetnictví na Zůstatkovou sestavu k datu. Viz odkaz.
  3. Do poklade a bankovní účtů je nutné založit první zápis s počátečním stavem. Viz odkaz.
  4. Kontrola saldokontní účtů na operativních evidenci. Viz odkaz.

Import a aktualizace produktů #

V modulu zásoby – Produkty _ Katalog produktů je možné spustit Import produktů nebo aktualizaci údajů u produktů.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 30. 10. 2023