Automatický výpočet srážek ze mzdy

EXEKUCE A VÝŽIVNÉ #

 Srážky ze mzdy, prováděné na základě doručeného soudního rozhodnutí k uspokojení pohledávek věřitele, se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte z hrubé mzdy snížením o provedené zákonné srážky na sociální a zdravotní pojištění a sraženou daň. 

O tom, kterou složku mzdy zahrnou to hrubé mzdy pro účely výpočtu se mnohdy vadla řada debat a dodatečných upřesnění. 
V APLEX ERP hrubou mzdou pro účely výpočtu zákonných srážek ze mzdy rozumíme součet těch měsíčních mzdových složek zaměstnance, jejichž druh mzdy v parametrickém číselníku mzdových složek má zatrženo Základ pro exekuce
Číselník je při implementaci nastaven v souladu s aktuálně platnou legislativou (např. přeplatek na dani při ročním zúčtování daně do základu pro výpočet exekuce zahrnut je, náhrady nákladů, cestovné ale například i daňový bonus zahrnuty nejsou) 

Od vypočtené čisté mzdy se následně odečte nezabavitelná částka
Aktuálně platná výše nezabavitelné částky na dlužníka je nastavena v parametrickém číselníku Parametry mezd. Nezabavitelná částka na dlužníka se ještě případně navýší o ¼ základní nezabavitelné částky za každou vyživovanou osobu. Počet vyživovaných osob je nutné uvést na kartě zaměstnance v záložce Srážky ze mzdy. 
Nezabavitelnou částku na dlužníka je ale někdy nutné naopak snížit nebo dokonce ji neuplatňovat vůbec. Toto je nutné v případě, že srážky ze mzdy provádí i jiný zaměstnavatel (nebo ČSSZ u důchodce) a tento již uplatňuje odečet nezabavitelné částky. Tuto pak musíme nastavit na kartě zaměstnance. 

Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek až do částky, nad kterou se sráží bez omezení (aktuální výše je opět v číselníku Parametry mezd), se rozdělí na tři třetiny. 

1. třetina (zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek) je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob a dále přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina. 
2. třetina (zbytku čisté mzdy) slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému. 
3. třetina (zbytku čisté mzdy) se vždy vyplatí povinnému. 

V případě, že čistá mzda po odečtení nezabavitelných částek převyšuje stanovenou částku, nad kterou se sráží bez omezení, zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině 

 

POSTUP PŘI VÝPOČTU SRÁŽEK #

Program po výpočtu čisté mzdy stanoví výši jedné třetiny zbytku čisté mzdy a dále stanoví částku, která se srazí bez omezení. 

Pak v jednotlivých krocích postupně provádí srážky, které jsou u zaměstnance nastaveny na kartě v záložce srážky a které jsou aktivní pro daný měsíc. Aktivní jsou určeny na základě zadaného data zahálení a ukončení srážky. 

PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY  #

 

VÝŽIVNÉ  #

Výživné má zvláštní postavení mezi srážkami ze mzdy. Má absolutní přednost a z 2.třetiny se sráží přednostně před ostatními přednostními pohledávkami. 

U výživného se dále evidují případné nedoplatky v případě, že v rámci měsíce nelze srazit celou výši výživného. Tyto nedoplatky se program snaží dorovnat v následujících měsících. 

Postup při srážkách výživného je následující: 
Pokud částka z 2.třetiny zbytku čisté mzdy postačuje ke sražení všeho výživného včetně případných nedoplatků na výživném, tak se srazí vše. 
V případě že částka  z 2.třetiny postačí jen ke sražení běžného měsíčního výživného bez doplatku dluhu, srazí se všechno měsíční výživné a nedoplatky se srazí částečně a to podle poměru běžného výživného. 
V případě že částka z 2.třetiny nepostačí ani ke sražení běžného měsíčního výživného, srazí se měsíční výživné částečně a to podle poměru běžného výživného, bez ohledu na výši nedoplatků. (Občanský soudní řád § 280 odst. 2). 

Nesražená část výživného se ještě případně srazí z první třetiny, pokud v rámci pořadí všech přednostních i kompletně nesražených přednostních na ně dojde. 

Pokud ani pak nedojde k úplnému uspokojení srážek na výživné, tj. pravidelné měsíční srážky plus dluh na výživném z minula, zapíše se neuspokojená část do evidence jako nový dluh, který se bude srážet následující měsíc. 

OSTATNÍ PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY  #

Pokud po sražení výživného zůstala v 2.třetině kladná částka, prochází se postupně ostatní přednostní srážky a to v pořadí, stanoveném na kartě zaměstnance. Částka ke sražení může být nastavena jako pravidelná měsíční částka nebo celková částka ke sražení. Srážka se provede maximálně do zůstatku částky v 2.třetině., při vyčerpaní 2.třetiny je provádění srážek z 2.třetiny ukončeno. 

 

NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY #

Pokud u zaměstnance existuje částka ke sražení bez omezení a tato nebyla plně použita ke srážkám z 2.třetiny, tak se zbytek připočte k částce pro 1.třetinu. 

Prochází se postupně nepřednostní srážky i neuspokojené přednostní srážky a to v  pořadí, zadaném na kartě zaměstnance, a provádí se vlastní srážky. 
Skutečnost, že srážka je přednostní a nebo se jedna o výživné, už nyní nemá vliv na stanoveni pořadí, v jakém  se srážky provádí. 

OSTATNÍ SRÁŽKY  #

Zde se už nejedná o pohledávky na základě soudního rozhodnutí, ale o srážky na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Prochází se postupně zadané ostatní srážky, opět v pořadí stanoveném na kartě zaměstnance, které se srážejí bez omezení, a to případně až do nuly. Jedná se například o spoření, pojištění a podobně. 

Vždy jako poslední se provede formou srážky Převod zbytku výplaty na účet. Který je nutné nastavit na kartě srážek zaměstnance s uvedením bankovního účtu, na který se výplata převede. 

Pokud zaměstnanec nemá nastavenou srážku k převodu výplaty na účet, vytvoří se na zbytek mzdy srážka Výplata v hotovosti 

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 19. 12. 2023