Změny legislativy v roce 2024 – DPH

Změny sazeb DPH od 1.1.2024 #

Dochází k nahrazení stávajících dvou snížených sazeb DPH ve výši 10 % a 15 %, jednou sníženou sazbou ve výši 12 %. Dále dochází k rozsáhlejšímu přesunu položek mezi jednotlivými sazbami, zejména ze snížené do základní sazby. Knihy jsou osvobozeny od DPH s nárokem na odpočet a budou se uvádět na řádku 26 Přiznání. 

Nastavení v programu #

Pokud se týká změna sazeb vaší společnosti je potřeba nastavit tyto oblasti:

Číselník Skupiny DPH #

V rámci reinstalace proběhne automaticky úprava číselníku Skupin DPH. 

Stávajícím skupinám DPH se sazbou 10% a 15% je ukončena platnost k 31.12.2023 
Jsou založeny nové skupiny DPH se sazbou 12% a platností od 1.1.2024. Tyto skupiny mají stejné nastavení jako končící skupina s 15% sazbou – řádky hlášení, účtování a podobně 

DPH na výstupu #

Katalog produktů #

 V katalogu produktu je zapotřebí změnit typ DPH na výstupu (Základní, Snížená, Druhá snížená, Osvobozeno, Není předmětem DPH) u položek, kde dochází ke změně. Tedy tam, kde došlo k přesunu z druhé snížené do snížené, nebo snížené do základní nebo naopak.  Rovněž je zapotřebí změnit typ DPH na Osvobozeno u knih, které jsou od roku 2024 osvobozeny. 
Program následně v prodejních dokladech při převzetí položky z katalogu doplní podle nastaveného typu DPH a u položky a dle zadaného data DUZP (data dodání) správnou sazbu DPH.  

Prodejní doklady #

U Objednávek došlých, Dodacích listů a Vystavených faktur je upraven hledáček tak, aby nabízel správné skupiny dle data dodání. 
V případě, že potřebujeme vystavit doklad, např. dobropis se starou sazbou DPH 10% nebo 15%, tak zadáme do DUZP datum z roku 2023 a pak se nabídnou tyto skupiny DPH. 
V případě potřeby si můžete pomoci klávesy F2 zobrazit číselník všech sazeb a použit tu legislativně správnou. 

Při změně data dodání (DUZP na faktuře) program na všech řádcích zkontroluje správnost DPH s ohledem na datum a nastavení druhu DPH na produktech. V případě, že je zaznamenán nesoulad, nabídne se doplnění aktuální skupiny DPH. 

Přelom roku bude vyžadovat zvýšenou pozornost a bude potřeba provést některé úpravy v datech. Je zapotřebí: 

  • opravit druh DPH v katalogu produktů. Vzhledem k tomu, že druh DPH na kartě produktu není veden s ohledem na období platnosti, je zapotřebí tuto změnu udělat až po vystavení DL a Faktur s DUZP v roce 2023. 
  • na nevybavených došlých objednávkách s produkty, u kterých se měnila sazba a které mají datum dodání v roce 2023, je zapotřebí opravit předpokládané datum dodání na datum v roce 2024. 
    Program po změně data nabídne doplnění správné skupiny DPH s ohledem jak na nové datum tak i na nastavení druhu DPH u produktů v katalogu. 
  • na nevybavených došlých objednávkách s produkty, u kterých se měnila sazba a které sice mají datum dodání už v roce 2024, ale byly zapsány ještě před reinstalací programových změn pro rok 2024, je rovněž nutné provést opravu sazby. Buď ručně opravou sazby na objednávce, anebo je možné využít nástroje Aktualizovat DPH v knize objednávek, který hromadně u označených objednávek provede kontrolu sazby DPH a případně ji automaticky opraví. 
    Nástroj v knize objednávek je standardě vypnutý. Pro jeho zpřístupnění je zapotřebí v nastavení podnikových parametrů zadat OD – Aktualizace DPH = True 

U objednávek s cenou stanovenou včetně DPH nedojde po případné změně sazby DPH ke změně celkové částky objednávky. Rozdíl v částce základu daně půjde na vrub nebo ve prospěch prodávajícího. 

U objednávek s cenou stanovenou bez DPH dojde po případné změně sazby DPH ke změně celkové částky objednávky. Zde rozdíl v částce daně půjde na vrub nebo ve prospěch prodávajícího. U plátců DPH neovlivní výsledek. 

Pokud bude zadán nový ceník pro období od 1.1.2024, výše uvedený postup změny sazby DPH neovlivní jednotkové ceny na objednávce. Předpokládá se, že se budou dodržovat dohodnuté ceny na objednávce. V případě potřeby je možné změnit ručně na objednávce.  

Odpočet daňových záloh #

 DUZP je případě přijaté platby datum platby. Proto zálohy zaplacené v roce 2023 budou daněny podle pravidel pro rok 2023, zálohy zaplacené v roce 2024 již podle nových pravidel. 
Při vystavení daňového dokladu je proto třeba překontrolovat, zda skupina DPH odpovídá datu platby

Pro DPH na konečné faktuře s datem dodání v roce 2024 platí, že sazba DPH z daňové zálohy je poplatná datu úhrady a již se nemění, novou sazbou se dodaní pouze rozdíl oproti přijaté záloze. 
V případě, že se vás tato situace týká, kontaktujte podporu ERP Aplex. 

DPH na vstupu  #

U Došlých faktur program bude program nabízet v roce 2024 všechny skupiny DPH se sníženou sazbou, tedy 10%, 12% i 15% tak, aby bylo možné zadat na začátku roku správnou sazbu dle přijatého daňového dokladu. U dokladu se zdanitelným plněním v minulém roce nebo u přijatého dobropisu se starou sazbou. Pokud již nebude potřeba staré sazby zadávat, v číselníku Skupiny DPH u těchto skupin zrušíme zatržení ve sloupci Nabízet pro nákup. 

Postup při odpočtu poskytnutých záloh:  #

Pokud jsme zaplatili daňovou zálohu v roce 2023 na plnění se sníženou sazbou a konečné vyúčtování proběhne v roce 2024, podle výkladu zákona je DUZP je u přijaté platby zálohy zdanitelným plněním platba a tedy uplatněný odpočet daně zůstává dle staré sazby. Pouze zálohy zaplacené v roce 2024 a případný doplatek jsou daněny dle nové sazby.  V ERP postupujeme tak, že odpočet daňové zálohy je proveden mínusem a celá fakturovaná částka je zdaněna plusem. V případě odpočtu zálohy s jinou sazbou rozdělíme plusový zápis odpočtu daně tak, že zapíšeme plusem základ a daň do výše zálohy se starou sazbou a zbytek pak zapíšeme v řádku s novou sazbou. 


DPH u nákupu automobilu #

Odpočet DPH je možné použít maximálně do výše 420000,- Kč. Poměrný odpočet v případě soukromého používání se pak počítá rovněž z částky 420000,- Kč.  

Na přijaté faktuře (kde je cena celkem 2 500 000,-Kč )v záložce DPH rozdělíte částku na
Nákup v tuzemsku – základní sazba 21% Základ 2 000 000,- Kč Odpočet DPH 420 000,- Kč
Není předmětem DPH Základ 80 000,- Kč

Daň z příjmu právnických osob 

Zvýšení sazby z 19% na 21% 

Možnost vyloučit nerealizované kursové rozdíly 
Nově se dává možnost vyloučit nerealizované kursové rozdíly ze základu daně v období jejich vzniku (zaúčtování) a do základu daně je obecně (s určitými výjimkami) zahrnout až v období, kdy je kursový rozdíl realizován (nutnost oznámení správci daně o vstupu do tohoto režimu). 
Nemusely by se dělat přepočty kurzu neuhrazených pohledávek a závazku v cizí měně k 31.12. 2024. Bude upřesněno v průběhu roku.

Limit uznatelnosti pro vozidla 

Daňově lze nyní odepsat maximálně 2 mil. 

Pořízení nového majetku
Při zápisu změnového dokladu pořízení nového majetku je zapotřebí částku ceny pořízení, převyšující 2 miliony snížit zápisem mínusové částky na řádku s druhem změny 18 – korekce daňové ceny 

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 5. 2. 2024