Číselníky intrastat

Jednotlivé číselníky Intrastatu je možné doplňovat v modulu Správce – Číselníky – Intrastat. Níže jsou uvedeny obsahy číselníku platné pro rok 2023. Aktuální číselníky je možné najít v příručce Českého statistického úřadu. Další informace o intrastatu jsou uvedeny v Návodech.

Kódy zboží #

Uvádí se osmimístný číselný kód odpovídající podpoložce vyvezeného nebo dovezeného zboží dle kombinované nomenklatury podle stavu zboží v jakém se nacházelo v době jeho vývozu nebo dovozu. Kombinovaná nomenklatura je obsažena v celním sazebníku EU nebo v TARICu (prvních osm čísel zleva zbožového kódu). Celní sazebník EU je zveřejněn na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz v oddíle „Výkazy, sběr dat“ v části „Intrastat“ pod názvem „Kombinovaná nomenklatura“ a také na adrese www.celnisprava.cz v oddíle „Clo“ v části „Sazební zařazení zboží“ po kliknutí na „Kombinovaná nomenklatura (Společný celní sazebník EU)“. Zbožové kódy Kombinované nomenklatury, se zkrácenými názvy, jsou spolus ostatními číselníky pro Intrastat, zveřejněny ve tvaru xml, txt a dbf také na adrese www.celnisprava.cz v oddíle „Aplikace“, v části „Číselníky“ po vybrání sady „Intrastat“ (ne „Vše“) pod Identifikátorem „kn_i“. Protože kombinovaná nomenklatura je každoročně nejméně vždy k 1. lednu aktualizována a měněna, je třeba věnovat pozornost i platnosti a účinnosti zveřejněných číselníků.

Transakce #

Kód    Charakteristika kódu

11     Transakce zahrnující skutečnou změnu vlastnictví s finanční kompenzací spočívající v přímém prodeji/nákupu s výjimkou přímého obchodu se soukromými spotřebiteli/ze strany soukromých spotřebitelů

12     Transakce zahrnující skutečnou změnu vlastnictví s finanční kompenzací spočívající v přímém obchodě se soukromými spotřebiteli/ze strany soukromých spotřebitelů (včetně prodeje na dálku)

Poznámky ke kódům 11 až 12:

a)   Kódy se týkají zbožových transakcí, při kterých se mění vlastnictví ke zboží mezi osobou usazenou v České republice a osobou, která v ní usazena není, a ani se zde nezaregistrovala k DPH. Za zboží, které je předmětem těchto transakcí, bude nebo je provedena platba či jiné protiplnění. Zahrnují se sem dodávky zboží, u nichž se předpokládá prodej nebo nákup mezi osobami registrovanými k DPH v různých státech EU a osobami k této dani neregistrovanými.

b) Patří sem i prodej a nákup náhradních dílů a součástí zboží.

21     Vrácení zboží, jehož předchozí vývoz nebo dovoz se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“ nebo „3“

22     Bezplatná náhrada za vrácené zboží, jehož předchozí vývoz nebo dovoz se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“ nebo „3“

23     Bezplatná náhrada za nevrácené zboží (například při reklamaci), jehož předchozí vývoz nebo dovoz se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“ nebo „3“

Poznámka ke kódům 21 až 23:

Při vrácení nebo náhradní dodávce zboží, jehož předchozí vývoz nebo dovoz se neoznačuje kódem povahy transakce začínajícím číslem 1 nebo 3, a nejedná se o zpracování dle smlouvy (kódy povahy transakce začínající „4“ a „5“) nebo o kódy povahy transakce „71“ a „72“, použije se stejný kód jako při původní transakci začínající některým z čísel 8 až 9.

31     Transakce zahrnující přepravu do skladu/ze skladu (kromě call-off stock a zboží v     konsignačním skladu)

32   Transakce zahrnující dodávky pro prodej po schválení či po vyzkoušení (včetně call-off stock a zboží v konsignačním skladu)

33   Finanční leasing

34   Transakce zahrnující převod vlastnictví bez finanční kompenzace

41   Transakce za účelem zpracování dle smlouvy (nezahrnuje změnu vlastnictví), pokud se jedná o zboží, které se má vrátit do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

42   Transakce za účelem zpracování dle smlouvy (nezahrnuje změnu vlastnictví), pokud se jedná o zboží, které se nemá vrátit do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

51   Transakce následující po zpracování dle smlouvy (nezahrnuje změnu vlastnictví), pokud se jedná o zboží, které se vrací do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

52   Transakce následující po zpracování dle smlouvy (nezahrnuje změnu vlastnictví), pokud se jedná o zboží, které se nevrací do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

Poznámky ke kódům 41 až 52:

Zpracování podle smlouvy zahrnuje operace (přeměnu, stavbu, montáž, vylepšení, renovaci) s cílem vyrobit nový či skutečně vylepšený výrobek. To neznamená nutně změnu klasifikace výrobku. Nepatří sem opravy a údržba zboží ani dočasné dodávky zboží za účelem jeho kompletace, balení, třídění, kontroly a podobných jednoduchých operací.

71     Transakce zahrnující propuštění zboží do volného oběhu v členském státě s    následným vývozem do jiného členského státu

72     Transakce zahrnující přepravu zboží z jednoho členského státu do jiného členského státu s cílem propustit zboží do režimu vývozu

80   Transakce zahrnující dodávky stavebních materiálů a technického zařízení pro práce pozemního a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení faktury za jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek

Poznámka ke kódu 80:

Zahrnuje pouze zboží, které není odděleně fakturováno, ale u kterého je celá hodnota dodávky fakturována jen na jedné nebo několika souhrnných fakturách. Nejde-li o tento případ, transakce musí být označeny kódem začínajícím číslem „1“.

91   Ostatní transakce zahrnující nájem, půjčku a operační leasing s dobou trvání překračující 24 měsíců99        Ostatní transakce, které nelze označit některým z výše uvedených kódů

Dodací podmínky #

Kód skupiny             Vysvětlivka

K                  zahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých si zajišťuje a hradí hlavní přepravné kupující

L                   zahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých prodávající hradí přepravné do přístavu určení (říční nebo námořní doprava)

M                 zahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých zajišťuje a hradí hlavní přepravné prodávající

N                  zahrnuje dodací doložku Incoterms s místem dodání zboží na státní hranici a dodací podmínky neodpovídající žádné z doložek Incoterms

Kód skupiny             Odpovídající dodací podmínky Incoterms® 2020

K                    EXW, FCA, FAS, FOB

L                     CFR, CIF

M                    DPU, DAP, DDP, CPT, CIP

N                     Dodací podmínka neodpovídající žádné z podmínek Incoterms

Druhy dopravy #

Jedná se o jednomístný kód druhu dopravy, který byl pravděpodobně použitý při přechodu zboží přes státní hranici ČR. Vyjadřuje se těmito kódy:

2          –          Železniční doprava (včetně kamionů na nákladním vagónu)

3          –          Silniční doprava

4          –          Letecká doprava

5          –          Poštovní zásilky

7          –          Pevná přepravní zařízení (např. potrubí a vedení)

8          –          Vnitrozemská říční doprava

9          –          Vlastní pohon (týká se zboží, které má v sobě zabudovaný pohon a překročí hranici na vlastní ose, například odeslání letadla, kamionu, lodě, apod., pokud nejsou dopravována jiným dopravním prostředkem).

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 17. 8. 2023